என் தோழி !

(கோயமுத்தூர் தோழிக்காக திருமண வாழ்த்துக்களுடன் )
எனக்கொரு தோழி கண்டேன் !
தினத்துக்கும் துணையென !
வாழ்விற்கு அர்த்தம் தேடி அலைபவர் யாவருமே
நட்பொன்று கொண்டிருந்தால் வாழ்வு அது இனிமை !

என் தோழியும் அப்படித்தான்
என் தேடல் வழி வந்தாள்!

நான் தேடாப் பொருளாய் வந்து
என் வாழ்வில் இனிமை தந்தாள் !

நட்பு எனும் மூன்றெழுத்தை
முடிவிலியாக்க முயன்றோம் !

அந்தோ பரிதாபம் !
காலத்தை வென்றவர் யார்தான் உளர்?
நாங்களும் பிரிந்தோம் ! உணரவில்லை அன்று!
மீண்டும் கண்டோம் ! சில வருடங்கள் கடந்து
சிறு நேர சந்திப்புகள் -உயிர் பாதி மீண்டோம் !

தோல்விகள் பலவும் என்னை துரத்திய நேரத்தில்
தோற்கடிக்க நான் முயன்றும் துவண்டிடும் பொழுதுகளில்

தோழமையாய் நின்றெந்தன் மனச்சுமைகள்
போக்கிட்டாள் -என் தோழி!

கேளுங்கள் மக்களே !நான் கூறுவதை கொஞ்சம் !
காணுங்கள்! நட்பெனும் செல்வத்தை வாழ்நாளெல்லாம்
வாழுங்கள்! நிறைவாக ,

வாழ்ந்துறும் பொழுதுகளில்
பகிர்ந்துண்டு வாழ நினை!

வாழ்வியல் தத்துவம் இதை
வழங்கியது நட்பு என்பேன் !

சுற்றிலும் தீமை உன்னை
சுளுகின்ற போதிலும்

அழுக்கிலா நட்பு அது
காத்திடும் இன்றும் என்றும்

இன்னளவும் தொடருகின்றேன்
உள்ளளவும் நட்பெனதை

முடிவிலியாக்க தினம்
முயற்சிகள் தொடர்ந்துகொண்டே ............

என் தோழி !

Posted on Friday, March 13, 2009 - 2 comments -

(கோயமுத்தூர் தோழிக்காக திருமண வாழ்த்துக்களுடன் )
எனக்கொரு தோழி கண்டேன் !
தினத்துக்கும் துணையென !
வாழ்விற்கு அர்த்தம் தேடி அலைபவர் யாவருமே
நட்பொன்று கொண்டிருந்தால் வாழ்வு அது இனிமை !

என் தோழியும் அப்படித்தான்
என் தேடல் வழி வந்தாள்!

நான் தேடாப் பொருளாய் வந்து
என் வாழ்வில் இனிமை தந்தாள் !

நட்பு எனும் மூன்றெழுத்தை
முடிவிலியாக்க முயன்றோம் !

அந்தோ பரிதாபம் !
காலத்தை வென்றவர் யார்தான் உளர்?
நாங்களும் பிரிந்தோம் ! உணரவில்லை அன்று!
மீண்டும் கண்டோம் ! சில வருடங்கள் கடந்து
சிறு நேர சந்திப்புகள் -உயிர் பாதி மீண்டோம் !

தோல்விகள் பலவும் என்னை துரத்திய நேரத்தில்
தோற்கடிக்க நான் முயன்றும் துவண்டிடும் பொழுதுகளில்

தோழமையாய் நின்றெந்தன் மனச்சுமைகள்
போக்கிட்டாள் -என் தோழி!

கேளுங்கள் மக்களே !நான் கூறுவதை கொஞ்சம் !
காணுங்கள்! நட்பெனும் செல்வத்தை வாழ்நாளெல்லாம்
வாழுங்கள்! நிறைவாக ,

வாழ்ந்துறும் பொழுதுகளில்
பகிர்ந்துண்டு வாழ நினை!

வாழ்வியல் தத்துவம் இதை
வழங்கியது நட்பு என்பேன் !

சுற்றிலும் தீமை உன்னை
சுளுகின்ற போதிலும்

அழுக்கிலா நட்பு அது
காத்திடும் இன்றும் என்றும்

இன்னளவும் தொடருகின்றேன்
உள்ளளவும் நட்பெனதை

முடிவிலியாக்க தினம்
முயற்சிகள் தொடர்ந்துகொண்டே ............