காதல் பானைமுதலில் நீ என்னில் நிறைந்தாய் !

பின் நான் உன்னில் நிறைந்தேன் !நிரம்பி வழிந்தது நம் காதல் பானை !

காதல் பானை

Posted on Friday, August 8, 2008 - 1 comments -முதலில் நீ என்னில் நிறைந்தாய் !

பின் நான் உன்னில் நிறைந்தேன் !நிரம்பி வழிந்தது நம் காதல் பானை !