காதல் பானைமுதலில் நீ என்னில் நிறைந்தாய் !

பின் நான் உன்னில் நிறைந்தேன் !நிரம்பி வழிந்தது நம் காதல் பானை !

1 comments:

cheena (சீனா) said...

காஸ் ஸ்டவில் சீக்கிரமே நிரம்பி வழியும் பானை

இயல்பு

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

காதல் பானை

Posted on Friday, August 8, 2008 - 1 comments -முதலில் நீ என்னில் நிறைந்தாய் !

பின் நான் உன்னில் நிறைந்தேன் !நிரம்பி வழிந்தது நம் காதல் பானை !

There has been 1 Responses to “காதல் பானை”

  1. cheena (சீனா) says:

    காஸ் ஸ்டவில் சீக்கிரமே நிரம்பி வழியும் பானை

    இயல்பு

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி