கடலை விற்பனையாளன்


கடலைகளை பிரித்தெடுத்து

குவியலாய்

காகித சுருள்கள் நேர்த்தியான கோபுரமாய்

மணலோடு மரண ஓலமிட வறுக்கின்றான்

பசி ஓலமிடும் அவன் வயிற்றின் தேவைக்காக !

வறுக்கும் ஓசையும் தட்டும் சத்தமும்

கவன ஈர்ப்பு இசையாக,

பதமாய் வறுக்கும் அவனை

பதம் பார்க்கிறது வாழ்க்கை !
"கடைசியில் என்னிடம் தான் வருவாய்"

சபிக்கும் மணலை வறுக்கிறான்!மீண்டும்! மீண்டும் !

உண்ணப்படுவதால் தொடர்கிறது இவன் வாழ்க்கை !

ஆம்!இவன் விற்பதை உண்பவர்களால்!


'இரண்டு ரூபாய் அநியாயம் ' என பேரம் பேசுவார்கள்!

இவன் உழைப்பின் மதிப்பறியார்!

'கடலையாய்' ஜோடிகள் !

'அரசியலாய்' பெரிசுகள் !

`கிசு கிசுப்பாய் 'மாமிகள் !

'ஆசையாய்'சிறிசுகள் !

என அனைவரும் மெள்ள! மெள்ள !

நகர்கிறது அவன் வாழ்க்கை மெல்ல மெல்ல ....

1 comments:

cheena (சீனா) said...

மெள்ள மெள்ள - மென்று தினபதைக் குறிக்கும் சொற்களா - சரியா - தவறா

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

கடலை விற்பனையாளன்

Posted on Thursday, July 3, 2008 - 1 comments -


கடலைகளை பிரித்தெடுத்து

குவியலாய்

காகித சுருள்கள் நேர்த்தியான கோபுரமாய்

மணலோடு மரண ஓலமிட வறுக்கின்றான்

பசி ஓலமிடும் அவன் வயிற்றின் தேவைக்காக !

வறுக்கும் ஓசையும் தட்டும் சத்தமும்

கவன ஈர்ப்பு இசையாக,

பதமாய் வறுக்கும் அவனை

பதம் பார்க்கிறது வாழ்க்கை !
"கடைசியில் என்னிடம் தான் வருவாய்"

சபிக்கும் மணலை வறுக்கிறான்!மீண்டும்! மீண்டும் !

உண்ணப்படுவதால் தொடர்கிறது இவன் வாழ்க்கை !

ஆம்!இவன் விற்பதை உண்பவர்களால்!


'இரண்டு ரூபாய் அநியாயம் ' என பேரம் பேசுவார்கள்!

இவன் உழைப்பின் மதிப்பறியார்!

'கடலையாய்' ஜோடிகள் !

'அரசியலாய்' பெரிசுகள் !

`கிசு கிசுப்பாய் 'மாமிகள் !

'ஆசையாய்'சிறிசுகள் !

என அனைவரும் மெள்ள! மெள்ள !

நகர்கிறது அவன் வாழ்க்கை மெல்ல மெல்ல ....

There has been 1 Responses to “கடலை விற்பனையாளன்”

  1. cheena (சீனா) says:

    மெள்ள மெள்ள - மென்று தினபதைக் குறிக்கும் சொற்களா - சரியா - தவறா

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி