முதல் சந்திப்பு !

(திருப்பூர் தோழி ஜாக்லின் அமலாவின் வேண்டுகோளுக்காக )அன்று நீ என்னுடன் பேசிய வார்த்தைகள்
என் இரவைக் கெடுத்தன
நடுநிசி வரை நீண்டன தினமும்
என் தூக்கமில்லா இரவுகள் !
என் அழகில் சந்தேகம் வந்தது என்னுள்
என்னையும் என்னைச்சுற்றியும்
அழகுபடுத்த முனைந்தேன் !
என் வாழ்வே அழகாகிப்போனது அன்று முதல் !
உன்னுடன் சேர்த்து எனக்கு
காதலும் அறிமுகம் ஆகியது அன்று தான் !
அதே நாள் தான் என் வயதையும்
எனக்குச் சொல்லியது !
வானொலியில் வரும் பாடல்கள்
எனக்காக எழுதப்படுவதாக உணர்ந்ததும்
உலகே அன்பு மயமானதும் அன்று முதல் தான் !
அன்று நாம் பேசிய வார்த்தைகளும்
பார்த்த பார்வைகளும்
இன்று வரை ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறது
என் நினைவுத்திரையில்
பல வெள்ளி விழாக்களைக் கடந்தும்
முடிவுறாமல் !

1 comments:

cheena (சீனா) said...

உண்மை உண்மை - பல வெள்ளி விழாக்களைக் கடந்தும் தொடரும் அன்பு

வாழ்க வாழ்க

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

முதல் சந்திப்பு !

Posted on Saturday, May 2, 2009 - 1 comments -

(திருப்பூர் தோழி ஜாக்லின் அமலாவின் வேண்டுகோளுக்காக )அன்று நீ என்னுடன் பேசிய வார்த்தைகள்
என் இரவைக் கெடுத்தன
நடுநிசி வரை நீண்டன தினமும்
என் தூக்கமில்லா இரவுகள் !
என் அழகில் சந்தேகம் வந்தது என்னுள்
என்னையும் என்னைச்சுற்றியும்
அழகுபடுத்த முனைந்தேன் !
என் வாழ்வே அழகாகிப்போனது அன்று முதல் !
உன்னுடன் சேர்த்து எனக்கு
காதலும் அறிமுகம் ஆகியது அன்று தான் !
அதே நாள் தான் என் வயதையும்
எனக்குச் சொல்லியது !
வானொலியில் வரும் பாடல்கள்
எனக்காக எழுதப்படுவதாக உணர்ந்ததும்
உலகே அன்பு மயமானதும் அன்று முதல் தான் !
அன்று நாம் பேசிய வார்த்தைகளும்
பார்த்த பார்வைகளும்
இன்று வரை ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறது
என் நினைவுத்திரையில்
பல வெள்ளி விழாக்களைக் கடந்தும்
முடிவுறாமல் !

There has been 1 Responses to “முதல் சந்திப்பு !”

  1. cheena (சீனா) says:

    உண்மை உண்மை - பல வெள்ளி விழாக்களைக் கடந்தும் தொடரும் அன்பு

    வாழ்க வாழ்க

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி