தலைமுறைகளின் தலைவிதி


தலைமுறைகள்
பல தாண்டினாலும்
தாமதமாகவே புரிந்து
கொள்ளப்படும்
அன்னையின் பாசமும்
தகப்பனின் தியாகமும்

1 comments:

cheena (சீனா) said...

இன்றைய அவசர உலகினில் பல ஆண்டுகள் பிடிக்கும் பெற்ரோரின் அருமை பெருமை புரிய

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

தலைமுறைகளின் தலைவிதி

Posted on Saturday, November 21, 2009 - 1 comments -


தலைமுறைகள்
பல தாண்டினாலும்
தாமதமாகவே புரிந்து
கொள்ளப்படும்
அன்னையின் பாசமும்
தகப்பனின் தியாகமும்

There has been 1 Responses to “தலைமுறைகளின் தலைவிதி”

  1. cheena (சீனா) says:

    இன்றைய அவசர உலகினில் பல ஆண்டுகள் பிடிக்கும் பெற்ரோரின் அருமை பெருமை புரிய

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி