ஹைக்கூ-28
சிவப்பு விளக்கு
எரிந்தும் நிற்கவில்லை
காற்று


*********

1 comments:

cheena (சீனா) said...

ஆகா சிந்தனை அருமை - சிவப்பு விளக்கிற்கும் கட்டுப்படாத ஒன்று காற்று

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி அருமையான குறும்பா

ஹைக்கூ-28

Posted on Sunday, December 27, 2009 - 1 comments -
சிவப்பு விளக்கு
எரிந்தும் நிற்கவில்லை
காற்று


*********

There has been 1 Responses to “ஹைக்கூ-28”

  1. cheena (சீனா) says:

    ஆகா சிந்தனை அருமை - சிவப்பு விளக்கிற்கும் கட்டுப்படாத ஒன்று காற்று

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி அருமையான குறும்பா