உன் அருகில்


எங்கேயோ தொலைந்த மனம்


என்னிடமே வந்து சேருகிறது


நீ அருகில் இருக்கையில் .

1 comments:

cheena (சீனா) said...

காதலிலே வழக்கமாகச் சொல்லும் அலங்காரச் சொற்கள்

நல்வாழத்துகள் காதல் கவி

உன் அருகில்

Posted on Sunday, May 18, 2008 - 1 comments -


எங்கேயோ தொலைந்த மனம்


என்னிடமே வந்து சேருகிறது


நீ அருகில் இருக்கையில் .

There has been 1 Responses to “உன் அருகில்”

  1. cheena (சீனா) says:

    காதலிலே வழக்கமாகச் சொல்லும் அலங்காரச் சொற்கள்

    நல்வாழத்துகள் காதல் கவி