தேடல்

உனக்குள் உன்னை தேடு
சொன்னார்கள் ஞானிகள் !
தேடினேன்! கிடைத்தாய் நீ!

1 comments:

cheena (சீனா) said...

ஏற்கனவே குடி வைத்து விட்டுத் தேடினால் இப்படித்தான் எளிதில் கிடைப்பாள்

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

தேடல்

Posted on Sunday, May 18, 2008 - 1 comments -

உனக்குள் உன்னை தேடு
சொன்னார்கள் ஞானிகள் !
தேடினேன்! கிடைத்தாய் நீ!

There has been 1 Responses to “தேடல்”

  1. cheena (சீனா) says:

    ஏற்கனவே குடி வைத்து விட்டுத் தேடினால் இப்படித்தான் எளிதில் கிடைப்பாள்

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி