என்ன செய்வாய் !
விழி நோக்கும் ஆண்மகனை
விரும்புவாளாம் பெண்மகள் !
விழி காண வழியில்லை !
நீ அங்கே !நான்இங்கே !
விரும்புவாயா என்னை?

1 comments:

cheena (சீனா) said...

விரும்புவதற்கு விழி காண வேண்டியதில்லையே - காதல் கவி

என்ன செய்வாய் !

Posted on Wednesday, October 8, 2008 - 1 comments -
விழி நோக்கும் ஆண்மகனை
விரும்புவாளாம் பெண்மகள் !
விழி காண வழியில்லை !
நீ அங்கே !நான்இங்கே !
விரும்புவாயா என்னை?

There has been 1 Responses to “என்ன செய்வாய் !”

  1. cheena (சீனா) says:

    விரும்புவதற்கு விழி காண வேண்டியதில்லையே - காதல் கவி