உன்னை மறந்து விட்டதாக...(HEADING SENT BY ASHWINI.CHENNAI)


மறந்துவிட்டதாக
தொழியிடம்
சொல்கையில்
நினைந்துவிடுகிறேன்
மறந்து விட்டதை !
*************

உன்னை மறந்து விட்டதாக...

Posted on Saturday, January 30, 2010 - 1 comments -(HEADING SENT BY ASHWINI.CHENNAI)


மறந்துவிட்டதாக
தொழியிடம்
சொல்கையில்
நினைந்துவிடுகிறேன்
மறந்து விட்டதை !
*************

There has been 1 Responses to “உன்னை மறந்து விட்டதாக...”