ஹைக்கூ -34

வளைந்து நெளிந்து
சீறிப் பாய்ந்தது
காட்டாறு.
***************

0 comments:

ஹைக்கூ -34

Posted on Monday, February 1, 2010 - 0 comments -

வளைந்து நெளிந்து
சீறிப் பாய்ந்தது
காட்டாறு.
***************

There has been 0 Responses to 'ஹைக்கூ -34' so far