காதல் குளத்தில்

நம் காதல்
குளத்தில்
என் இதயத்தை
மீன்களாக்கி

பிடித்தும்
விட்டும்
மகிழ்கிறாய்

உனக்கு
பொழுது
போகாத
சமயங்களில்********

0 comments:

காதல் குளத்தில்

Posted on Wednesday, February 3, 2010 - 0 comments -

நம் காதல்
குளத்தில்
என் இதயத்தை
மீன்களாக்கி

பிடித்தும்
விட்டும்
மகிழ்கிறாய்

உனக்கு
பொழுது
போகாத
சமயங்களில்********

There has been 0 Responses to 'காதல் குளத்தில்' so far