திருட்டோ திருட்டு


மாங்காய்
திருட்டைத்
தடுக்க
செருப்பு

தொங்கியது
மரத்தில்

திருடு
போனது
மறுநாள்

தொங்கிய
ஒற்றைச்
செருப்பு********

0 comments:

திருட்டோ திருட்டு

Posted on Saturday, February 6, 2010 - 0 comments -


மாங்காய்
திருட்டைத்
தடுக்க
செருப்பு

தொங்கியது
மரத்தில்

திருடு
போனது
மறுநாள்

தொங்கிய
ஒற்றைச்
செருப்பு********

There has been 0 Responses to 'திருட்டோ திருட்டு' so far