விழவில்லை
இன்னும் விழவில்லை
என் இதழில்
ஒட்டிக் கொண்ட
உனது புன்னகை


**********************

0 comments:

விழவில்லை

Posted on Thursday, February 11, 2010 - 0 comments -
இன்னும் விழவில்லை
என் இதழில்
ஒட்டிக் கொண்ட
உனது புன்னகை


**********************

There has been 0 Responses to 'விழவில்லை' so far